PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest środa, 28 lutego 2024 r. 59 dzień roku

 • Emilia Wielądek-Żukowska
 • 21 październik 2014 r.

Uroczyste otwarcie siedziby Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Porosłach

W dniu 17 października 2014r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która mieści się w Porosłach 36 D.

Na wstępie Prezes Izby Andrzej Czerniawski powitał gości zagranicznych:

 • Panią Marę Viduzę Prezesa Łotewskiego Stowarzyszenia lekarzy Weterynarii
 • Jej zastępcę Panią Baibę Reinikę

oraz gości z Polski:
Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza, Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka, Wiceprezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Józefa Białowąsa, przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej w osobach Pana Prezesa Grzegorza Leszczyńskiego oraz Pań Romy Syczewskiej i Bogumiły Roszczyk-Parzych, Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zbigniewa Wróblewskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Pilawę i Jego zastępcę Przemysława Nawrockiego, Wiceprezydenta Unii Europejskich Higienistów Weterynaryjnych Emiliana Kudybę, Przewodniczącego PTNW o/ Białystok Marka Wincenciaka, który jest również Prezesem Fundacji Pro Bono Veterinariae wraz z całym Zarządem Fundacji, Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży Panią Albinę Teresę Galik-Chojak i Jej zastępcę Bogusława Zarembę, Prezesa spółki Prosperita Panią Ewę Łempicką, działającej przy Podlaskiej Izbie Rolniczej, byłych Prezesów Północno-Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w osobach Józefa Greczko, Mariana Waszkiewicza i Zdzisława Jabłońskiego, przedstawicieli Koła Seniorów w osobach Mariana Nietupskiego, Anatola Bacharewicza i Jana Krupy, Redaktor naczelną Biuletynu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej Emilię Wielądek - Żukowską, pracowników Biura Izby: Jolantę Bogucką, Jolantę Magnuszewską, Annę Potmalnik, Annę Obermiler, Tomasza Jarmocika, Radców Prawnych Pana Zbigniewa Minkiewicza i Krzysztofa Radela, Powiatowych Lekarzy Weterynarii z województwa podlaskiego, Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej obecnej Kadencji i wszystkie osoby, które działały w poprzednich kadencjach, Rzeczników na czele z Andrzejem Szymulewskim, Sąd Lekarsko-Weterynaryjny na czele z Grzegorzem Wojdackim, Komisję Rewizyjną na czele z Henrykiem Matyszewskim, dr Michała Krzysiaka z Białowieskiego Parku Narodowego, Poczet sztandarowy.

Zanim głos zabrali zaproszeni goście, Prezes Izby przedstawił zebranym krótki rys historyczny i najważniejsze wydarzenia z działalności Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

W dniu 23 maja 1991 roku odbył się Zjazd Założycielski Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zjazd Założycielski odbył się na podstawie 2 oficjalnych wcześniejszych spotkań Komitetu Organizacyjnego, które odbyły się w dniach 10 i 19 maja 1991r. Podstawą do powstania Izby była Ustawa z dnia 21.12.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego został lek. wet. Benedykt Dec, zastępcą lek. wet. Zygmunt Zieliński a Sekretarzem lek. wet. Marek Pirsztuk. Natomiast podczas Zjazdu Założycielskiego Północno-Wschodniego regionu Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wybrano organy Izby. Prezesem Izby został dr n. wet. Józef Greczko, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej lek. wet. Wojciech Żórawski, Przewodniczącym Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego lek. wet. Józef Grotha, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej lek. wet. Barbara Dunaj.

Najważniejsze wydarzenia z życia samorządu Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej:

 • 28.10.1991r. - pierwsza siedziba Izby zostaje zlokalizowana w Rejonowym Oddziale WZW w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26 B.
 • 1992r. - ukazał się pierwszy numer Biuletynu Izby.
 • 26.09.1992r. - odbył się I-wszy Zjazd Sprawozdawczy.
 • 17.11.1992r. - powstał Klub Seniora. Przewodniczącym Klubu został lek. wet. Mieczysław Jaworowski.
 • 17.06.1995r. - odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Prezesem został ponownie dr n. wet. Józef Greczko.
 • w dniach 15-21.08.1999r. - miała miejsce wizyta lekarzy weterynarii z Danii
 • 01.01.2000r. - w wyniku nowego podziału terytorialnego Kraju 137 lekarzy weterynarii zostało przekazanych do innych Izb Okręgowych.
 • 17.06.2000r. - Prezesem Izby zostaje lek. wet. Marian Waszkiewicz
 • w dniach 10-21.09.2000r.- wyjazd studyjny lekarzy weterynarii do Francji.
 • 20.01.2001r. - Konferencja i spotkanie karnawałowe lekarzy weterynarii w Augustowie
 • 19.02.2005r. - IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Prezesem zostaje lek. wet. Zdzisław Jabłoński
 • 25.10.2006r. - siedziba Izby zostaje przeniesiona do budynku ZHW przy ul. Zwycięstwa 26A, miesiąc później dokonano uroczystego otwarcia Izby oraz uruchomiono stronę internetową
 • w dniach 15-16.03.2007r. - udział Prezesa Zdzisława Jabłońskiego i dr Emiliana Kudyby w Konferencji TAIEX w Rydze
 • 8-9.09.2007r. - Konferencja i spotkanie integracyjne lekarzy weterynarii w Ośrodku Puszcza w Supraślu
 • 28.03.2009r. - V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Prezesem Izby zostaje Andrzej Czerniawski
 • kwiecień 2009 - założenie Kroniki Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • czerwiec 2009 - pierwszy numer Biuletynu PWIL-Wet. w nowej szacie graficznej
 • 12-13.09.2009 r. - Konferencja i spotkanie integracyjne lekarzy weterynarii w Rajgrodzie
 • 18.12.2009r. - zorganizowano Spotkanie Opłatkowe lekarzy weterynarii w Restauracji Mozart z udziałem organów Izby, Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowych Lekarzy Weterynarii, przedstawicieli Klubu Seniora oraz zaproszonych gości
 • 19.02.2010r. - Biuletyn otrzymał numer ISSN nadawany przez Bibliotekę Narodową
 • 26.02.2010r. - podpisano Akt Notarialny powołujący do życia Fundację Pro Bono Veterinariae, mającą na celu pomoc lekarzom weterynarii i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • 10-15.04.2010r. - wyjazd studyjny lekarzy weterynarii do Brukseli, wizyta w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa PE, wizyta w Sekretariacie Generalnym Rady Europy, DG Sanco UE, w Przedstawicielstwie Województwa Podlaskiego w Brukseli
 • 28-30.05.2010r. - PWIL-Wet. organizuje VII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Lekarzy Weterynarii w Białowieży
 • 15.10.2010r. - udział przedstawicieli Izby w Zjeździe Litewskich Lekarzy Weterynarii. Zjazd odbył się w na Wydziale Weterynaryjnym w Kownie
 • 8-10.11.2010r. - wyjazd Studyjny do Grodna
 • 20.11.2010r. - pierwsze szkolenie zorganizowane przez Fundację Pro Bono Veterinariae, w którym wzięło udział ponad 100 lekarzy weterynarii
 • 9.12.2010r. - 21.02.2011r. - Ogólnopolski Protest Lekarzy Weterynarii. Postulaty: nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarza weterynarii, regulacja płac lekarzy weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, odstąpienie od łączenia Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami oraz wyłączenie Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dotyczących konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej
 • 10.01.2011r. - Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Weterynarii
 • 18-20.02.2011r. - Konferencja oraz spotkanie karnawałowe lekarzy weterynarii w Augustowie
 • 7-9.04.2011r. - wyjazd studyjny do Winnicy - Ukraina
 • 27.11.2011r. - obchody 20-lecia Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego i Uroczystość Przyjęcia Sztandaru Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z udziałem władz województwa i gości z Polski
 • 16.03.2013r. - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prezesem ponownie został Andrzej Czerniawski
 • 17.10.2014r. - otwarcie nowej siedziby PWIL-Wet. w Porosłach

Obecnie Izba liczy 664 lekarzy weterynarii i prowadzi nadzór nad 326 zakładami leczniczymi dla zwierząt (gabinety 251, przychodnie 57, lecznice 16, laboratorium 1, klinika 1).

Prezes Izby podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Izby, byłym prezesom, radom okręgowym, wszystkim osobom, które pracowały na rzecz samorządu. „Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do zmiany siedziby Izby w Porosłach. Nie będę wymieniał personalnie, aby kogoś nie pominąć, ale proszę mi wierzyć wiele osób było zaangażowanych w ten projekt i dzisiaj możemy cieszyć się z nowej siedziby myślę godnej do powagi naszego urzędu” - powiedział Prezes Andrzej Czerniawski.

Po przemowach zaproszonych gości Prezes Izby zaprosił I-go Prezesa Izby Józefa Greczko, GLW Marka Pirsztuka, Prezesa KILW Jacka Łukaszewicza do symbolicznego przecięcia wstęgi.

Następnie wszyscy zebrani mogli zwiedzić Izbę i udać się na poczęstunek.

Dzień otwarcia nowej siedziby Izby był niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszego samorządu weterynaryjnego.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Opracowała: Emilia Wielądek - Żukowska
autorzy zdjęć: Wojciech Barszcz, Emilian Kudyba