Stanowisko Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w sprawie opublikowanego Komunikatu "Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 30 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść stanowiska

Kulig

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 3 stycznia 2011r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach zaprasza w dniu 22 stycznia 2011 roku na kulig w Gawrych Rudzie k/ Suwałk.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Konferencja "Aktualne problemy w Rozrodzie Koni"

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 31 grudnia 2010r.

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierzat Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu organizuje konferencję "Aktualne problemy w Rozrodzie Koni", która odbędzię się w dniach 24-25.03.2011 na terenie Stada Ogierów Książ.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Komunikat Zespołu KRLW ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 28 grudnia 2010r.

Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE BADANIA ZWIERZĄT RZEźNYCH I MIĘSA O POWSTRZYMANIE SIĘ DO DNIA 7 STYCZNIA 2011 ROKU od podpisywania umów w tym zakresie z powiatowymi lekarzami weterynarii. Związane jest to z faktem ukazania się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi niekonsultowanego z Krajową Radą Lekarsko - Weterynaryjną projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkego u świń, według którego znosi się świadectwa zdrowia dla świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkego, co naraża program na poważne komplikacje. Termin 7 stycznia podyktowany jest posiedzeniem Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w dniu 4 stycznia 2011 roku, na którym będą podejmowane decyzje w sprawie prowadzonych negocjacji i dalszego przebiegu protestu lekarzy weterynarii.

W imieniu Zespołu

Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej

Materiały do pobrania:

Projekt rozporządzenia

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 24 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść wniosku

Opodatkowanie usług weterynaryjnych od 1 stycznia 2011r.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 20 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść artykułu

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 14 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść uchwały
Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Wizyta na Białorusi

Dodał Marek Pirsztuk dnia 14 grudnia 2010r.

Od 8 do 10 listopada 2010r. na zaproszenie Władz Komitetu Rolnictwa i Żywności oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Obwodu Grodzieńskiego, przebywała w Grodnie delegacja z Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W związku z osobowymi zaproszeniami ze strony białoruskiej w składzie delegacji znaleźli się: jako przewodniczący Prezes Północno - Wschodniej Izby Andrzej Czerniawski, pow. lek. wet. z Augustowa Marek Pirsztuk, pow. lek. wet. z Białegostoku Dariusz Filianowicz, pow. lek. wet. z Sokółki Paweł Mędrek i Graniczny Lekarz Weterynarii z Kuźnicy Dariusz Mieleszko.

Pełna treść relacji

Pozdrowienia ze świata, cd.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 26 listopada 2010r.

Zapraszam do zapoznania się z życzeniami i pozdrowieniami przekazanymi Koleżankom i Kolegom Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.Apel KRLW do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 11 listopada 2010r.

W załączeniu Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia z dnia 5 listopada 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść apelu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 3 listopada 2010r.

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. nr 198, poz. 1318) obowiązujące od 27.01.2011r.

Materiały do pobrania:

Treść rozporządzenia

Odpowiedź na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 29.09.10r. w sprawie opodatkowania usług weterynaryjnych podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 3 listopada 2010r.

W załączeniu pismo Stanisława Rurki, Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów z dnia 21 października br., stanowiące odpowiedź na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 29.09.10r. w sprawie opodatkowania usług weterynaryjnych podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Zjazd Lekarzy Weterynarii Litwy w Kownie

Dodał: Marek Pirsztuk 31 października 2010r.

W dniu 15 października b.r. w Kowieńskiej Akademii Weterynaryjnej odbył się zjazd Lekarzy Weterynarii Litwy. Na zaproszenie władz Litewskiej Asocjacji Weterynaryjnej zrzeszającej lekarzy weterynarii Litwy (odpowiednik naszej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) uczestniczyła w zjeździe delegacja z Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, której przewodniczył Prezes dr Andrzej Czerniawski, który również reprezentował Prezesa Izby Krajowej dr Tadeusza Jakubowskiego. W składzie delegacji naszej Izby byli również koledzy dr Marian Waszkiewicz, który już od wielu lat współpracuje z kolegami litewskimi co też jest bardzo dobrze oceniane przez stronę litewską oraz dr Sławomir Mioduszewski i Marek Pirsztuk reprezentujący kolegów z Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z prawem litewskim zjazd Asocjacji odbywa się corocznie. Jego celem jest przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności organizacji oraz uczestnicy zjazdu przyjmują wytyczne i plany dla działań na następny rok. Spotkanie z kolegami litewskimi poza częścią oficjalną miało również charakter roboczy. Odbyły się spotkania z nowym Głównym Lekarzem Weterynarii Litwy dr Jonasem Miliusem, Prezesem Litewskiej Asocjacji Weterynaryjnej prof. Vidmantasem Bizokasem oraz przedstawicielami lekarzy wolnej praktyki i inspekcji. Omówiono różne problemy nurtujące nasze środowiska zarówno w warunkach polskich jak i litewskich. Przyjęto ustalenia o realizacji dalszej współpracy oraz wymianie doświadczeń zawodowych w tym wzajemnych wizytach lekarzy weterynarii z Litwy z kolegami naszej Izby. Celem tej wymiany ma być zapoznanie się z pracą praktyk weterynaryjnych w zakresie tematyki i problematyki zdrowotnej bydła.

Prezes dr Andrzej Czerniawski zaproponował powołanie zespołu, który zajmie się na roboczo tymi kontaktami, podsumował również wizytę jako owocną i rokującą dalszą dobrą współpracę co spotkało się z dużym uznaniem i serdecznym ciepłym przyjęciem ze strony kolegów litewskich.

Autorem zdjęć jest Sławomir Mioduszewski.

Link do zmiany ustawy o podatku od towarów i usług

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 31 października 2010r.

W załączeniu link do zmiany ustawy o podatku od towarów i usług w wersji uchwalonej przez Sejm 24 września br. W załączniku nr 3 do ustawy "WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOśCI 7 %" pod poz. nr 172 znajdują się: "symbol PKWiU 75 Usługi weterynaryjne". 29 września ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 21 października 2010 r. przedstawiła Senatowi do przyjęcia 10 wniosków o zmiany w ustawie uchwalonej przez Sejm. Wnioski te nie dotyczą usług weterynaryjnych.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/3205_u/$file/3205_u.pdf

Pismo dotyczące sprzedaży na polskim rynku podrobionego produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie SHOTAPEN

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 14 października 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Pismo do Ministra Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 14 października 2010r.

Skierowane do Ministra Finansów pismo z dnia 29 września 2010r. zawiera prośbę o uwzględnienie w pracach nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy regulacji dotyczącej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tak, aby nie spowodowało to zmiany stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych i usług badania zwierząt rzeźnych i mięsa przez lekarzy weterynarii.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Korespondencja w sprawie stawek opłat za czynności urzędowych kontroli wykonywanych przez lub w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 14 października 2010r.

Materiały do pobrania:

Potwierdzenie otrzymania petycji
Pismo skierowane do Jerzego Buzka

Korespondencja w sprawie zapobieżenia promulgacji i wejściu w życie przygotowanego przez MRiRW projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 14 października 2010r.

Materiały do pobrania:

Pismo KIL-W do Premiera
Treść rozporządzenia
Wyciąg z rozporządzenia
Odpowiedź Pana Tadeusza Nalewajka

Ankieta

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 1 października 2010r.

Proszę o przesyłanie wypełnionych Ankiet na adres Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do dnia 10.10.2010 r.

Materiały do pobrania:

Ankieta

Konferencja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii w Topilcu.

Dodał Michał Chajewski dnia 1 października 2010r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wraz z Wicewojewodą Podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim na zaproszenie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej dr Józefa Wszeborowskiego wzięli udział w konferencji poświęconej: "Planowanym zmianom struktur weterynaryjnych w świetle przygotowanego projektu ustawy o inspekcji bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem tematyki płacowej i bytowej lekarzy weterynarii".
Spotkanie odbyło się 17 września 2010r. w Topilcu, Gm. Turośń Kościelna.

Zapraszam do lektury artykułu "Co powie Pan minister?" oraz obejrzenia fotorelacji.
Autorem zdjęć jest Michał Chajewski.

Konkurs na projekt sztandaru izby

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 26 września 2010r.

Północno - Wschodnia Izba Lekarsko - Weterynaryjna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na projekt sztandaru. Prace w formie kolorowych szkiców prosimy przesyłać na adres Izby w terminie do 30 października 2010r.
Czekamy na Wasze prace!

Jubileusz Łomżyńskiej WETY

Dodał Emilian Kudyba dnia 26 września 2010r.

W dniach 18-19 września b.r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży obchodzono Jubileusz 60 lecia istnienia tej placówki. W ciągu tego czasu mury łomżyńskiej "WETY" opuściło tysiące absolwentów. Część z nich zajmuje dzisiaj eksponowane stanowiska. Jubileusz Szkoły połączono z III Zjazdem jej Absolwentów. W trakcie tych dwu dni ożyły wspomnienia oraz przeżycia lat młodzieńczych. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Prezydent Miasta Łomży Jerzy Brzeziński. Jubileusz rozpoczęła Pani Dyrektor ZSWiO Albina Galik-Chojak, która powitała zaproszonych gości. Podczas części oficjalnej spotkania Prezes Północno- Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Andrzej Czerniawski wraz z dr Emilianem Kubybą złożyli gratulacje oraz przekazali Dyrektor Szkoły symbol "Podlaskiej Weterynarii" - statuetkę żubra. Inspekcję Weterynaryjną reprezentował Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Krzysztof Pilawa.
Należy dodać, że bardzo wielu absolwentów "WETY" jest członkami naszej Izby.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.
Autorem zdjęć jest Emilian Kudyba.

Uchwała i stanowisko podjęte podczas VI Nadzwyczajnego Posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V Kadencji

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 26 września 2010r.

Materiały do pobrania:

Uchwała Nr 25/V/2010 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie projektu założeń do zmiany funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej i Bezpieczeństwa Żywności w ramach Urzędu Zdrowia Publicznego

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Zdrowia Publicznego

Uzasadnienie do schematu

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z dnia 30.07.2010 r.

Komunikat w sprawie pobierania opłaty przez powiatowego lekarza weterynarii za legalizację paszportu dla zwierząt towarzyszących

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 26 września 2010r.

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 16 września 2010r. w sprawie pobierania opłaty przez powiatowego lekarza weterynarii za legalizację paszportu dla zwierząt towarzyszących.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Święto Weterynarii w Białowieży

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 21 września 2010r.

W dniach 11-12 września 2010r. w hotelu "Białowieski" w Białowieży odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa połączona z integracją środowiska weterynaryjnego.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Informacja o konferencji naukowej

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 24 sierpnia 2010r.

Północno - Wschodnia Izba Lekarsko - Weterynaryjna zapraszaja na konferencję naukowo -szkoleniową, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2010r. w Białowieży

Materiały do pobrania:

Program spotkania

Komunikat w sprawie kas fiskalnych

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 19 sierpnia 2010r.

Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie kas fiskalnych

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

REGATY ŻEGLARSKIE

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 05 sierpnia 2010r.

W imieniu organizatorów przekazujemy Zaproszenie do udziału w IV Otwartych Regatach Żeglarskich o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu - OLEJNICA 2010, które odbędą się w dniach od 27 do 29 sierpnia 2010 r.

Materiały do pobrania:

Program Regat oraz regulamin

POZDROWIENIA ZE ŚWIATA

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 16 lipca 2010r.

Zapraszam do zapoznania się z życzeniami i pozdrowieniami przekazanymi Koleżankom i Kolegom Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podczas spotkania lekarzy weterynarii w Bazylei, Szwajcaria.AUGUSTOWSKI RAJD KONNY

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 14 lipca 2010r.

w dniach 23 - 26 września 2010r. organizowany jest coroczny Rajd konny szlakami puszczy Augustowskiej.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY PREGSURE BVD

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 2 lipca 2010r.

Firma Pfitzer Polsak Sp. z O.O. z dniem 3 czerwca 2010 dobrowolnie wstrzymała sprzedaż na terenie naszego kraju produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego o nazwie Pregsure BVD, emulsja do wstrzykiwań dla bydła.

Materiały do pobrania:

Pismo Tadeusza Jakubowskiego, Prezesa KILW
Pismo Arkadiusza Pony, Dyrektora Generalnego Inspekcji Weterynaryjnej

WYRÓŻNIENIE DLA NAJLEPSZEGO STUDENTA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 25 czerwca 2010r.

Dnia 22 czerwca 2010r. w siedzibie Północno - Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Białymstoku odbyło się Posiedzenie Prezydium oraz Rady PWILW. W 3 pkt. porządku obrad lek. wet. Andrzej Czerniawski, Prezes Izby, wręczył list gratulacyjny oraz nagrodę ufundowaną przez PWILW (mały zestaw chirurgiczny) koledze lek. wet. Adamowi Kołotko - najlepszemu studentowi medycyny weterynaryjnej z województwa podlaskiego - absolwenta Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

ODZNACZENIE LEK. WET. MARKA WINCENCIAKA

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 25 czerwca 2010r.

21 czerwca 2010r. w Łomży podczas uroczystego spotkania w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Łomży poświęconego Jubileuszowi 60-lecia TWP oraz 10-lecia TWP OR w Łomży lek. wet. Marek Wincenciak został odznaczony MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA TWP.


Od lewej: Marian Czerski, Prezes TWP OR w Łomży Prof. dr hab. Antoni Jakubczak, Marek Wincenciak

REGATY 2010

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 25 czerwca 2010r.

W dniach 18-19 czerwca 2010r. odbyły się V Mistrzostwa Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej Sztynort 2010 na jeziorach Kisajno i Dobskie.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

KONNA PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Dodał Sławomir Mioduszewski dnia 24 czerwca 2010r.

30 czerwca 2010r. z Zarąb Kościelnych pow. Ostrów Mazowiecka wyruszy do Częstochowy pielgrzymka Plutonu Ułanów w strojach stylizowanych na mundury X Pułku Ułanów Litewskich. Przez 11 dni pokonają w siodle ponad 400 km. Kawalerzyści pielgrzymują na Jasną Górę od 2000r. W ten sposób kontynuują tradycje polskich szwoleżerów sprzed 72 lat.
W imieniu organizatorów pielgrzymki oraz wszystkich jej uczestników zapraszam Koleżanki i Kolegów 10 lipca 2010r. na Jasną Górę gdzie o godz.14:30 zostanie odprawiona Polowa Msza święta Dziękczynna.

Wachmistrz Mioduszewski Sławomir, lekarz weterynarii - Wysokie Mazowieckie

Więcej informacji na stronie www.gimzareby.neostrada.pl/kawleri_menu_co.htm

Tradycyjne cechy osobiste kawalerzysty:

 • bezgraniczna miłość do koni
 • werwa
 • poczucie honoru osobistego
 • umiłowanie tradycji kawaleryjskiej
 • szarmancki stosunek do kobiet
 • szacunek dla starszych
 • temperament
 • szczodrość
 • szczerość
 • wesołość i humor nieodstępny w najgorszych nawet tarapatach
 • fason i szyk kawaleryjski
 • dążenie w szkoleniu do perfekcji
 • koleżeństwo na każdym poziomie i w każdej sytuacji
 • wytrwałość, wytrzymałość, odwagaSławomir Mioduszewski

Zaproszenie na szkolenie

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 10 czerwca 2010r.

Ośrodek szkoleniowy MED-VET zaprasza na 'Rehabilitacja Psów - Szkolenie Specjalne dla Lekarzy Weterynarii', które rozpocznie się 2 października 2010 we Wrocławiu.

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia

VET RIDERS BIAŁOWIEŻA 2010

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 7 czerwca 2010r.

W dniach 28-30 maja 2010r. odbył się zlot motocyklowy VET RIDERS Białowieża 2010.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Zaproszenie na seminarium do Kowna

Dodał Jurate Sabeckiene (Lithuanian Veterinary Association) dnia 5 czerwca 2010r.

Dear colleagues,

We would like to invite you to Natural hoof and horse care based on the wild horse model seminar with Louise Bach-Holler (AANHCP, Denmark) and Dominic James Hill (AANHCP, Scotland). The seminar will be held on June 18th in Lithuanian Veterinary Academy (Tilzes str. 18, Kaunas) starting at 8:30 AM. Working language: English (with translation into Lithuanian). Registration for the seminar until the 10 of June by email lvga@lva.lt More information in attachment.

Best regards,

Jurate Sabeckiene
Lithuanian Veterinary Association
Tilzes str. 18, 47181
Kaunas
Lithuania

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia

Pisma w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 4 czerwca 2010r.

Prezes Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, dr Tadeusz Jakubowski, przekazał do wiadomości korespondencję z Ministrem Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Materiały do pobrania:

Pismo KILW do Ministra Finansów
Odpowiedź Podsekretarza Stanu Pana Macieja Grabowskiego

Pismo Janusza Związka, Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące sytuacji powodziowej

Dodał Tadeusz Jakubowski dnia 27 maja 2010r.

Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dr Tadeusz Jakubowski przekazał pismo Janusza Związka, Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące sytuacji powodziowej w Polsce.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 26 maja 2010r.

W dniu 15 maja 2010r. w Białymstoku odbył się Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii PWILW.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Antologia wierszy polskich poetów - lekarzy weterynarii

Dodała Aleksandra Łazęcka dnia 25 maja 2010r.

W związku ze zbliżającą się 20-tą rocznicą utworzenia izby lekarsko-weterynaryjnej planowane jest wydanie wierszy polskich poetów będących lekarzami weterynarii. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie własnych utworów.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Komunikat Fundacji Lekarzy Weterynarii "SENIOR"

Dodał Michał Konopa dnia 21 maja 2010r.

W związku z powodzią na południu Polski oraz szkodami, które dotknęły również lekarzy weterynarii, podjęliśmy akcję zbierania pieniędzy w celu udzielenia pomocy poszkodowanym lekarzom weterynarii.
Wpłat można dokonywać na konto:
nr konta FUNDACJI: 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402
adres: al. Przyjaciół 1 lok 2
00-565 Warszawa
nr KRS 0000278939
NR REGON 141007547
NIP 701-01-66-651

Michał Konopa, Prezes Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior"

Ogłoszenie o sympozjum

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 07 maja 2010r.

We wrześniu, w Centrum Dydaktyczno-Naukowym UP we Wrocławiu odbędzie się Sympozjum "Problemy w rozrodzie psów i kotów". Organizotorem sympozjum jest Katedra Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjenj UP we Wrocławiu.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Wyjazd szkoleniowy do Brukseli

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 4 maja 2010r.

W dniach 10-15 kwietnia 2010r. grupa lekarzy weterynarii z województwa podlaskiego wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Brukseli.Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Informacja o konferencji naukowej

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 23 kwietnia 2010r.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku, Północno -Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 7 maja 2010r. (piątek) w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży przy ulicy Park Pałacowy 11.

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia

Informacja o Augustowskim Rajdzie Konnym

Dodał Leszek Czokajło dnia 01 kwietnia 2010r.

Pan Leszek Czokajło informuje, że w dniach 06 - 09 maja 2010 roku odbędzie się Rajd Konny Lekarzy Weterynarii Szlakami Puszczy Augustowskiej.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 26 maja 2010r.

W dniu 27 marca 2010r. w Białymstoku odbył się Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii PWILW.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Informacja o Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Myśliwskim Lekarzy Weterynarii

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 29 marca 2010r.

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski w Strzelectwie Myśliwskim Lekarzy Weterynarii informuje, że dnia 15 maja 2010 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się XIV Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Myśliwskim Lekarzy Weterynarii.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Informacja o konferencji naukowej

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 15 marca 2010r.

Rada Opolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej informuje, ze w dniu 25 marca 2010 r. (czwartek) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego będzie zorganizowana po raz pierwszy w Polsce konferencja naukowa pt. "Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług dochodów uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii i zakłady lecznicze dla zwierząt" z udziałem specjalistów od prawa podatkowego.

Materiały do pobrania:

Treść informacji

Zaproszenie na zebranie

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 3 lutego 2010r.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku, Północno - Wschodnia Izba Lekarsko - Weterynaryjna oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku zapraszają na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia

Komunikat w sprawie podatku VAT

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 11 stycznia 2010r.

Komunikat Radcy Prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie podatku VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych w 2010 roku.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Termin stosowania PKWiU przesunięty

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 6 stycznia 2010r.

Opublikowane w Dz.U Nr 222 poz.1753 z 28.12.2009r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.12.2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług przesuwa termin stosowania PKWiU 2008 na 31.12.2010r.

Materiały do pobrania:

Treść rozporządzenia